Tobaksprevention

Temagruppens syfte
Fortsatt arbete med genomförandet av tobakspolicy, som leder till ett minskat tobaksbruk inom sjukvården och i upptagningsområdet.

  • Ge medlemsorganisationernas vårdpersonal kunskap om metoder och verktyg i tobaksslutarstöd.
  • Uppmuntra personalen vid medlemsorganisationerna att bli mera aktiva i det tobaksförebyggande arbetet.
  • Att tobaksfrågan blir en naturlig del i anamnesen vid samtliga patientmöten och journalförs med diagnoskod.