Suicidprevention

Varje år upplever cirka 1500 människor i Sverige att deras liv är så hopplöst att de tar sitt liv, antalet självmord har dock minskat kontinuerligt. Det är mer än dubbelt så många män som kvinnor som tar sina liv men självmordsförsök är vanligast bland yngre kvinnor. Självmord är vanligare bland äldre än bland yngre människor och flest självmord sker bland medelålders och äldre män. Av de som tar sina liv har cirka en tredjedel varit i kontakt med hälso- och sjukvården.

Bakom en självmordshandling ligger ofta någon form av psykisk ohälsa som t.ex. depression, psykos eller missbruk, även kriser av olika slag kan vara en utlösande faktor.

Det finns inga belägg för att samtal om självmord ökar risken för självmordshandlingar, därför är det inte farligt att fråga någon om självmordstankar förutsatt att det görs med respekt, intresse och engagemang. Lyssnandet är en kraftfull åtgärd som ger en känsla av att lidandet fördelas mellan den som berättar och det som tar emot. Det kan i sin tur bli starten på en omformulering av hela situationen och inge hopp om förändring och skapa rådrum för att bearbeta existentiell problematik.

De flesta som överväger självmord är ambivalenta, de vill egentligen inte dö men ser ingen annan väg ur lidandet. Genom små insatser och omsorger från personer i omgivningen ökar chansen att den del av ambivalensen som handlar om att leva förstärks. Livskraften är konstant medan dödslängtan är tillfällig och kan avbrytas.

Genom ett bra förebyggande arbete och en bättre kännedom i befolkningen om att det finns hjälp att få när man mår dåligt, så kan vi med gemensamma krafter förebygga och minska självmorden.

Sedan 2008 finns ett nationellt program för suicidprevention med ett åtgärdsprogram i nio punkter för hur mängden suicid ska minskas. Nationellt centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet, bidrar med forskning, statistik, metoder och kompetenshöjande insatser för att minska självmorden i Sverige.

På flera håll i landet arbetar man aktivt för att förebygga självmord. I Temagrupp Psykisk hälsa utbyts erfarenheter kring strategiskt arbete på området gällande till exempel handlingsplaner, kompetenshöjande insatser, samverkan och metodutveckling.