Nätverkets organisation

Nedan kan du se en bild av nätverkets organisationsstruktur. Under bilden finner du information som beskriver nätverkets organisation.

Organisationsstruktur
Nätverkets högsta beslutande organ är presidiet som har en central roll när gäller strategiska diskussioner. Varje medlemsorganisation representeras av sjukhusets/vårdorganisationens direktör/motsvarande eller dennes ersättare. Presidiet sammanträder vanligen två gånger per år, varav första sammanträdet sammanfaller med årsmötet i mars och det andra med strategidagarna under hösten.

Presidieutskottet (PU) består av minst fyra ordinarie medlemmar, som normalt väljs på två år bland medlemsorganisationerna, i enlighet med stadgarna. PU representerar presidiet mellan presidiemötena samt vid behov, tillsammans med sekretariatet, nätverket gentemot andra organisationer och myndigheter. PU deltar även i planeringen av nationella möten, samt handhar medlemskapsansökningar.

Den löpande verksamheten internt i nätverket sköts av ett sekretariat som leds av en nationell koordinator. Sekretariatet finns beläget inom Enheten för hälsoanalys, en kunskapsresurs för folkhälsofrågor på strategisk nivå inom Region Östergötland. I den löpande verksamheten ute i medlemsorganisationerna fungerar processledarnasom lokala koordinatorer för det hälsofrämjande arbetet inom sjukhuset/vårdorganisationen. Två till tre gånger varje år samlas processledarna till nationella processledarmöten.

Nätverkets temagrupper bedriver utvecklingsarbete inom sina respektive områden.

Medlemskap i det svenska nätverket innebär automatiskt medlemskap även i det internationella HPH-nätverket. Det svenska HFS-nätverket representeras där genom sin nationella koordinator och kan även delta i internationella ”temagrupper”, så kallade ”Task forces”.