Migranters psykiska hälsa

Det finns en överrepresentation av psykisk ohälsa bland asylsökande flyktingar och studier har visat att migranter uppvisar en hög förekomst av psykoser. Alla nyanlända erbjuds en obligatorisk hälsoundersökning men där ingår inte systematiskt frågan om trauman. Transkulturellt centrum i Stockholm är en specialistenhet som arbetar med att stärka landstingspersonalens kunskaper i transkulturella frågor genom utbildning och handledning.

Målet är att främja hälsa och förebygga ohälsa bland nyanlända och personer med bristande kunskaper i svenska språket som riskerar att utveckla ohälsa. I en del landsting arbetar man med hälsoinspiratörer som har studiecirklar med nyanlända landsmän där man har fokus på hälso- och sjukvården i Sverige och också på egenvård och levnadsvanor.