Matvanor

Matvanor


”Maten och våra matvanor påverkar vår hälsa, men fungerar också som kulturbärare, mötesplats och en källa till njutning. En riktigt sammansatt kost har en stor betydelse för hälsan, både genom att främja och bevara god hälsa och genom att förebygga sjukdomar.” Ur folkhälsomål 10: Goda matvanor.

Temagruppens syfte
Att verka för ökad kunskap om måltidens och matens betydelse utifrån ett hälsofrämjande och ett sjukdomsförebyggande perspektiv. Så att prevention av undernäring och samtal om hälsosamma matvanor blir en naturlig del vid patientbesök, vid vård av inneliggande patienter och vid företagshälsovårdens samtal med medarbetare.
Att verka för en tydlig struktur, ledning och styrning för arbetet med matvanor och måltider på olika nivåer samt lyfta resurser, kompetens, nätverk och former för samverkan. Mat och måltider är en del av livet hela livet.