Indikationer

Temagruppens syfte

  • Driva HFS-nätverkets årliga verksamhetsuppföljningar av medlemsorganisationernas hälsoinriktning.
  • Bereda förslag till förbättrade uppföljningar.

Indikatorgruppen arbetar på Presidieutskottets (PU) uppdrag, för att driva HFS-nätverkets årliga verksamhetsuppföljningar. Utveckling av nätverkets självskattningsenkät är ett viktigt led. Självskattningen följer en gemensam manual och görs under december – februari genom att HFS-nätverkets webbenkät besvaras. Under mars-april sammanställs och återkopplas resultaten till nätverket.

Ett viktigt utvecklingsområde är att inventera övriga befintliga datakällor som belyser medlemsorganisationernas hälsoinriktade arbete. Exempel är nationell patientenkät, Vårdbarometern och nationella kvalitetsregister.