Historik -tobak

2013
Tillsammans med temagrupperna Alkoholprevention, Matvanor och Fysisk aktivitet har temagruppen Tobaksprevention hjälpt till att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder avseende tobaksbruk, riskbruk av otillräcklig fysisk aktivitet, alkohol, och ohälsosamma matvanor. Detta genom att ha:

samarbetat med Socialstyrelsen och SKL i form av planering för ett gemensamt symposium på den internationella HPH-konferensen i Barcelona, april 2014.
deltagit i Socialstyrelsens referensgrupp för implementering av nationella riktlinjer avseende levnadsvanor.
spridit patientbroschyren ”Testa dina levnadsvanor”. Som en del i samarbetet med ”levnadsvaneprojektet” används broschyren även av vårdyrkesprofessionerna. Finns framtagen i digitaliserad form exempelvis i Uppsala läns landsting.
tagit fram inspirationsfilmer om levnadsvanor som används bland medlemmarna för att lyfta frågor om levnadsvanor i konsultationen.
spridning av Matwebben som innehåller bl.a. rubriken ”Vad vet vi om vilken mat som är hälsosam”.
medverkat vid internationella HPH-konferensen i Göteborg.
Deltagit i nationella möten kring arbetet med ”En rökfri operation” och ”Implementering av de nationella riktlinjerna” avseende tobak samt internationella möten bl.a. för framtagande av ENSH-standards för ”Tobacco free health care services” (ENSH idag = Global Network for Tobacco Free Health Care Services). Fokus har varit att stötta alla medlemmar att bedriva ett effektivt tobakspreventivt arbete genom att bl.a. sprida goda exempel. Angereds närsjukhus kandiderar för att uppnå ett guldmedlemskap inom nätverket ENSH. Beslut om så blir fallet väntas under 2014. Temagruppen har också deltagit i det arbete som påbörjats med Tobacco endgame.

2012
Genom enkäter till medlemsorganisationerna har arbetet med implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder samt tillämpning av Tobaksfrihet i samband med operation kartlagts. Vidare har bevakning och uppföljning av rapporter gällande snusets inverkan på människan skett.

Inom ramen för HFS-nätverkets medlemskap i ENSH har temagruppen deltagit i utvecklingen av ENSH standards och verktyg liksom i arbetet med att ta fram nyckelindikatorer för utvärdering av det tobakspreventiva arbetet inom ENSH-medlemmarnas organisationer. Nyckelindikatorerna fastställs i samband med kommande HPH-konferens i Göteborg. Genom detta har nätverkets medlemmar god hjälp i arbetet att minska tobaksbruket hos såväl patienter, befolkning som medarbetare.

2012-års tobaksenkät har besvarats av 39 medlemmar. Resultatet ska ses utifrån respektive medlems arbetsinsatser under året och analyseras utifrån detta av respektive medlem. Svaren poängsätts och vid full måluppfyllelse nås 168 poäng. Medelvärdet vid årets mätning är 130,9 vilket är högre än år 2011 då medelvärdet var 126,5.

Den inventering som genomförts huruvida tobaksförsäljning sker inom landsting/regioner och sjukhus visar på att 14 landsting/regioner och 8 sjukhus inte har någon tobaksförsäljning. Hos ett landsting/region pågår åtgärder för upphörande av tobaksförsäljning medan tobaksförsäljning fortfarande sker inom ett antal landsting och sjukhus. Förfrågan genomfördes i början av år 2012 och har besvarats av processledarna.