Historik – indi

2013
Fortsatt utveckling av tillförlitliga, jämförbara indikatorer som ger värdefull kunskap som bas för förbättringsarbete.

Årliga mätningar av struktur och processmått avseende hälsofrämjande sjukvård har genomförts sedan 12 år tillbaka och används för benchmarking. Särskilda indikatorer för primärvården har utvecklats och tillämpas nu, bl.a. avseende tillgänglighet.
Inventering av erfarenheter har genomförts genom intervjuer med HFS-nätverkets processledare. Rapporten ”Erfarenheter från HFS-nätverkets indikatoruppföljning 2012, telefonintervjuer med processledare genomförda hösten 2013” finns nu tillgänglig, och är underlag för nätverkets fortsatta arbete med frågan.
Samverkansdialog förs med SKL för gemensamt utvecklingsarbete med indikatorer för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Nätverket har medverkat i processen för ”Öppna jämförelser för hälsoinriktad hälso- och sjukvård”, liksom i framtagande av förslag till Socialstyrelsens utvecklingsindikatorer, på uppdrag av Socialdepartementet.

2012
Ny indikatormätning med delvis modifierade indikatorer genomförs under 2012. Fördjupad analys av resultatet genomförs under våren och återkopplas till verksamheterna och nätverket som bas för förbättringsinsatser. Under året har temagrupperna avtal/ersättning och Indikatorer samverkat mycket nära, med gemensamma möten.