Historik -fysisk aktivitet

2013
Tillsammans med temagrupperna Alkoholprevention, Matvanor och Tobaksprevention har temagruppen Fysisk aktivitet hjälpt till att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder avseende riskbruk av otillräcklig fysisk aktivitet, alkohol, tobaksbruk, och ohälsosamma matvanor. Detta genom att ha:

samarbetat med Socialstyrelsen och SKL i form av planering för ett gemensamt symposium på den internationella HPH-konferensen i Barcelona, april 2014.
deltagit i Socialstyrelsens referensgrupp för implementering av nationella riktlinjer avseende levnadsvanor.
spridit patientbroschyren ”Testa dina levnadsvanor”. Som en del i samarbetet med ”levnadsvaneprojektet” används broschyren även av vårdyrkesprofessionerna. Finns framtagen i digitaliserad form exempelvis i Uppsala läns landsting.
tagit fram inspirationsfilmer om levnadsvanor som används bland medlemmarna för att lyfta frågor om levnadsvanor i konsultationen.
spridning av Matwebben som innehåller bl.a. rubriken ”Vad vet vi om vilken mat som är hälsosam”.
medverkat vid internationella HPH-konferensen i Göteborg.
Fokus under året har varit utbyte av kunskap, erfarenheter, goda exempel och att ge nya idéer. Workshop på temat ”FaR på sjukhus”, d.v.s. hur sjukhusen kan arbeta med fysisk aktivitet och FaR på vårdavdelningar och mottagningar har anordnats. Deltagit i framtagning av RIV-specifikation för fysisk aktivitet (enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder) i samarbete med region Skåne. Sammanställning över vilka studier och projektarbeten om FaR som gjorts och görs just nu i Sverige. Redovisning och diskussion om arbetet i professionsgrupperna ”Sjukgymnasters samtal om levnadsvanor” och ” Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor” (där några temagruppsmedlemmar också deltar).

2012
Checklista/modell över framgångsfaktorer för implementering av socialstyrelsens riktlinjer avseende fysisk aktivitet har tagits fram. Anordnade av workshop (oktober) med gäster från de olika yrkesförbunden som jobbar med levnadsvanor /fysisk aktivitet. Aktuella ämnen var: 1177, FaR-förskrivarutbildning, Nätverkets framtid, FaR som ordination.