Historik – Avtal och ersättning

2013
Identifiera formuleringar i avtal/uppdrag till vårdgivare och ersättningssystem som konstruktivt bidrar till utveckling av en hälsoorientering inom hälso- och sjukvården och utvecklar den gemensamma kunskapsbasen med framgångsfaktorer.

Nätverket har via framtagen exempelsamling ”Avtalstexter- och uppdragstexter med fokus på levnadsvanor” sammanställt avtal-/uppdragsformuleringar vad gäller beställning av sjukdomsförebyggande insatser. Den visar att flertalet formuleringar är allmänt hållna men att det finns en mindre andel specifika formuleringar och ersättningar samt att det skiftar påtagligt mellan landstingen. Rapporten finns tillgänglig på HFS-webbsida och har används som grund för erfarenhetsutbyte via workshops.
Ett lärandeseminarium med erfarenhetsutbyte anordnades den 9 januari, ”Hälsoinriktat arbete i vårdens uppdrag, uppföljningar och ersättningar”. Fokusområde var erfarenhet av specifika ersättningar.

Ett lärandeseminarium för att diskutera erfarenheter och utfall av olika avtal-/uppdrag och ersättningar anordnades den 11 september ”Hälsoinriktat arbete i vårdens uppdrag, uppföljningar och ersättningar” med fokus på primärvård. Summeringen visar att nästan alla har separata ersättningar och vikten av att få snabba utdata och resultatdialog för att nå verksamhetsutveckling. Uppföljande seminarium planeras jan 2014 och då med fokus på psykiatri och specialiserad vård/sjukhus.

2012
Fortsatt kartläggningsarbete av formuleringar i avtal/uppdrag avseende levnadsvanor, inom nätverkets medlemsorganisationer och utbyte av erfarenheter av styrning av det hälsoinriktade arbetet genom avtal och ersättningssystem. Förberedelse av workshop 9 januari 2013 om Avtal och ersättning för hälsoinriktad hälso- och sjukvård, inkl. förberedelse av kollegial granskning. Vid 2012 års slut hade ca 30 anmälningar inkommit.