Hälsofrämjande primärvård

Temagruppen ser som sin uppgift att inventera och följa utvecklingen av landstingens uppdrag till primärvården i regelböcker och ackrediteringsvillkor. Det ger möjligheter att sprida goda exempel och på så sätt främja och stödja hälsoinriktningen inom svensk primärvård.
Temagruppens syfte
Temagruppens övergripande syfte är att utveckla och inspirera primärvården mot en mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- och sjukvård.

Bakgrund och nya möjligheter
LOV – Vårdval, lagen om vafrihetssystem trädde i kraft 1 januari 2009. Den lägger grunden för omfattande förändringar av svensk primärvård. LOV öppnar möjligheter för att utveckla primärvårdens hälsofrämjande och förebyggande inriktning, men detta sker förstås inte av sig självt. Landstingen formulerar primärvårdens uppdragshandlingar som t ex kallas regelböcker, kokböcker eller ackrediteringsvillkor. Dessa revideras årligen och olika modeller för ersättning tillämpas. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder avseende levnadsvanorna tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor gäller och olika lokala/regionala tillämpningar har tagits fram. Primärvården är en viktig aktör i det förebyggande arbetet och berörs i hög grad av dessa riktlinjer. Vår önskan är att ge inspiration och stöd till de som jobbar med att utveckla den hälsofrämjande inriktningen.