Välkommen till bloggen om HFS

Om HFS-nätverket – för en mer hälsoorienterad hälso- och sjukvård

Det svenska nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) etablerades 1996. Nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services, HPH, initierat av WHO 1993. HFS-nätverket består idag av 19 landsting/regioner/vårdorganisationer samt 4 enskilda sjukhus/primärvård.

Nätverkets vision
En hälsofrämjande hälso- och sjukvård för alla.

Nätverkets verksamhetsidé
Att driva utvecklingen av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning.

Olika perspektiv skapar en helhet
Nätverket arbetar för att utveckla kunskap, kompetens och rutiner för en hälsoorientering av hälso- och sjukvården och arbetar inom fyra perspektiv:

– Patientperspektivet
Nätverket drivs av viljan att alla patienter ska mötas med respekt för sina olikheter i behov, värderingar och kultur. I patientmötet stärks patientens tillit till sin egen förmåga att hantera sin sjukdom och förbättra sin hälsa och livskvalitet.

– Befolkningsperspektivet

Vi arbetar för att hälso-och sjukvårdens kunskap och erfarenhet ska stärka samhällets arbete för befolkningens hälsa.

– Medarbetarperspektivet
Vi verkar för att hälso-och sjukvården ska vara en förebild för en god arbetsmiljö.

– Styr- och ledningsperspektivet
Genom en helhetssyn på vårdens uppdrag och fokus på vårdens resultat, utvecklar vi en värdeskapande vård där resurserna används klokt.

Fokus på hälsa skapar en bättre vård

En hälsoorienterad verksamhet styr mot hälsoresultat och tydliggör hälso- och sjukvårdens uppdrag; att utöver evidensbaserad medicinsk behandling av sjukdom också utveckla insatser för att förebygga sjukdom och stärka patienternas självupplevda hälsa. Det innebär att ”riva sjukhusets väggar”, att hälso- och sjukvården aktivt deltar i folkhälsoarbetet ute i samhället.

HFS kan beskrivas som en idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Medlemskapet innebär således ett dokumenterat beslut hos sjukhusets/vårdorganisationens ledning att verka i denna riktning.

Som medlem i HFS får sjukhuset eller vårdorganisationen en unik insikt i utvecklingen i Sverige och andra länder. WHO menar att framtidens hälso- och sjukvård måste bli mer hälsoorienterad och vara en hälsoresurs för sitt lokalområde.